Guitar tuner

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

การอัพโหลดไฟล์จาก Google Sketchup เข้าไปไว้ในระบบของ Google 3D Warehouse


วิดีโอสอนการอัพโหลดไฟล์จาก Google Sketchup เข้าไปไว้ในระบบของ Google 3D Warehouse ผลิตโดย นายปัญญา บัวบาน นักศึกษาสาขาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) รหัสนักศึกษา 5011309845 งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ARTI3314 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษาที่ 1/2554 เป็นการศึกษากระบวนการทำงานของโปรแกรม Sketchup และเผยแพร่เป็นสื่อวิดีโอการสอน สำหรับผู้ที่ิเริ่มใช้งานโปรแกรมขั้นพิ้นฐาน

                       

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 10

Kanchanaburi Sweet Corn Project
Final Project รายบุคคล เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ ของข้าวโพดหวาน
จังหวัดกาญจนบุรี


รายงานความคืบหน้าของโครงการ

ขั้นตอน ส.1 สืบค้น(Research)
  - ศึกษาโปรดัค
  - ศึกษาบรรจุภัณฑ์
  - ศึกษากระบวนการผลิต
  - แสดงขั้นตอนวิธีคิด ใน http://my.lovelycharts.com/ เป็นเว็บสำหรับสร้างมายแมปแบบออนไลน์
  - เว็บค้นคว้าเรื่องของข้าวโพด  http://www.cornthai.com/
  - เว็บค้นคว้าเรื่อง Kanchanaburi Sweet Corn Project     
Kanchanaburi Sweet Corn Cluster PR : River Kwai Brand & Products Presentation กิจกรรมและองค์ความรู้ ด้านการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวา­น กาญจนบุรี โครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2554

สรุปผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 7

Midterm Test 13.30 น.
คะแนนเต็ม 24 คะแนน
สอบได้ 17 คะแนน

Sweetcorn project
 -  ศึกษาการแปรรูปข้าวโพดหวาน
 -  หาตัวอย่างมาผลิตภัณฑ์  มาศึกษา ตามหลักการดำเนินงานออกแบบ คือ
1. สืบค้น (Research)
2. สมมติฐษน (Resume)
3. สรุปผล (Result)
 
สิ่งที่ต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
 - ขนาด
 - ฉลาก
 - กราฟิก
 - โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์
**โดยต้องมีความรู้และทฤษฏีมารองรับหรืออ้างอิงประกอบอย่างเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องทางวิชาการ**

สัปดาห์หน้า
เริ่มดำเดินการขั้นตอนที่ 1 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 5-6

News Report
- ศึกษาข่าว เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 3 ข่าว
- ปรับหน้ากระดาษ Page setting ตามเกณฑ์ที่อาจารย์่ตั้งไว้

 Thaistar Project
วิเคราะห์ตัวอย่างงานบรรจุภัณฑ์
- จากข้อมูลที่มองเห็น
- นำตัวอย่างมาวิเคราะห์ (ตัวอย่างจริง)
- ทำ mood board

กำหนดสอบกลางภาค
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2554 >>สอบออนไลน์<<  ที่ http://www.clarolinethai.info/***สัปดาห์ที่ 8 ไม่มีการเรียนการสอน***


โปรแกรมแนะนำ
โปรแกรม 3DVIA เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างโมเดลจำลอง 3D ใช้งานคล้ายๆกับ Sketch up ถ้ามีพื้นฐาน โปรแกรม Sketch up อยู่แล้ว การใช้งานก็คงไม่ยาก ศึกษารายละเอียดของโปรแกรมพิ่มเติมได้ที่  3DVIA.com

สรุปผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ 4

Thaistar Project 
นำงานทั้งหมดมานำเสนออาจารย์

   สรุปงาน---------------------------------
 - สิ่งที่้ต้องปรับจากอาทิตย์นี้เพิ่มเติม-
   + ศึกษาโจทย์ในการทำงาน
   + เขียนและดำิเนินการตามรายละเอียดในใบสมัคร
   + ปรับรายงานเพิ่มเติม
   + นำตัวอย่างสินค้ามาด้วย พร้อมบอกรายละเอียด ว่าเราจะพัฒนาอย่างไร
   + สร้างแบบจำลอง
   + ทำกราฟิกพร้อมนำเสนอสมัคร  Google Plus
เป็น Social Network ของ Google ที่สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์ และสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆได้ทั่วโลก สมัครได้ที่ >>> Google Plus 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...